Search form

Tu Gimet 13:27

27Du Judeo ta Jerusalem, éy éwan de tukoy a ti Jesus i tagapagligtas. Sakay tu kasulatan du purupeta a bébasaén de ta tuwing pangilin, éy éwan de be napospusan. Kanya tinupad de to nipamuno de ni Jesus.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index