Search form

Tu Gimet 13:33

33Tinupad dén na Diyos tu nipangako na dikitam, da pinabuhay na dén ti Jesus a huway. Te kagi ta ikaduwa a kanta tungkul ta éya. Siko i anak ko, kagi na, sakay sakén i ama mua.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index