Search form

Tu Gimet 13:48

48Nadid du éwan Judeo, pékabati de ta éya, éy mésaya side. “Kamahalan,” kagi de, “i éya a kagi de Pablo tungkul ta Diyos!” Ey nadid, du pinili dén na Diyos a para ta buhay a éwan tu katapusan, éy naniwala side.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index