Search form

Tu Gimet 13:50

50Pero du Judeo a mataas, éy sinulsulan de du te tungkulin a lélake ta éya, sakay i sénganya a mataas a bébe a méniwala ta Diyos. Tulos linoko de de Pablo a hanggan pinaibut de side to banuwan de.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index