Search form

Tu Gimet 14

Ta Ikonio

1Nadid, kona be sa i nanyaria ta Ikonio. Ti Pablo sakay ti Bernabe, éy inumange pa side to kapilya sa na Judeo, sakay négkagi side ta mahusay, monda te meadu a Judeo a méniwala ni Jesus, sakay éwan Judeo be. 2-3Nale sa de Pablo a négiyan, a metapang side a nagpahayag ta kagi na Panginoon. Sakay i Diyos éy pinatunayan na du tolay tu kagi de Pablo, da inatdinan na side ta kapangyarian a magimet ta tanda a kataka-taka. Pero du Judeo a éwan méniwala, éy sinulsulan de du iba a tolay. Kinagi de a medukés du kabébayan de a nipasakup ta pégtoldu de Pablo. 4Kanya du tolay ta banuwan a éya, éy éwan side paripareho tu isip. Du kalahati éy kinumampi side du Judeo; du iba man éy kinumampi side de Pablo.

5Nadid, du tolay sa, sakay du konsiyal na banuwan, éy mégayak side a mangloko de Pablo, a talaga de side a batibatikalén. 6-7Pero de Pablo, pékabaheta de ta éya, éy ginuminan sa side a inumange side ta Likaonia. Ta éya éy nagpahayag side ta Mahusay a Baheta ta Listra, sakay ta Derbe, sakay ta bariyo-bariyo ta éya.

Ta Listra

8Ta Listra éy te esa a lélake a éwan mékalakad. Lumpu siya sapul to nikeenak na. 9Siya éy négbati to pégtoldu ni Pablo. Ey ti Pablo, éy neta na a méniwala siya a pahusayén maka siya na Diyos. 10Kanya kinagi na diya ta medegsén, a “Siko, tumaknég ka dén.” Ey tu lélake, éy basta linumuksu dén siya, a tulos néglakad! 11Ey du meadu sa a tolay, péketa de to ginimet ni Pablo, éy akala de éy diyos side ti Bernabe. Kinagi de to kagi de a sarili, a “Dinumibe bale dén dikitam diden ye a éduwa a diyos, a naging tolay side!” 12Ti Bernabe éy nginahinan de ta ngahen no diyos de a Seus. Sakay ti Pablo éy nginahinan de ta ngahen no diyos de a Hermes, da bihasa ti Pablo a mégkagi. 13Ta éya a banuwan éy te bile a pégdasalan de to diyos-diyosan de a Seus. Nadid, tu bahala ta éya a bile, éy niluwas na i baka a te ulay ta bulaklak. Talaga de a bunon, a ipagatang de de Bernabe. 14Pero de Bernabe, pékapospos de ta gemtén du tolay, éy naligalig side, a naginan side du tolay. “Adiyoy,” kagi de, 15“diyan kam sina mégkona? Tolay kame san a kapareho moy!” kagi de. “Kanya kame se inumange éy monda ibaheta me dikam i Mahusay a Baheta ni Jesus, a monda maka éy ibutan moy tu péniwala moy ta diyos-diyosan a éwan tu pasa, a tanggapén moy i tunay a Diyos. Siya i naglalang ta mundua éy ta langet éy ta diget, sakay ta étanan a égse dide. 16To éya,” kagi de, “éy pinabayan na Diyos du tolay a éwan Judeo. 17Kona man sa, éy inatdinan kam be na Diyos ta katunayan, monda matenggi moy siya ta pamag-itan no gimet na a mahusay. Ey anya i gimet na, éy siya i méngatéda dikam ta uden; siya i mégpatubu ta halaman moya; siya i méngatéda dikam ta kanén moya sakay ta kasayaan moya.”

18Nadid, maski kona sa tu kinagi de Pablo, éy mehirap side a nangsaway dide a mégatang dide ta baka. 19Ey nadid, kétapos na éya, éy te dinumemét sa a Judeo a gébwat ta Antiokia éy ta Ikonio, a side du kalaban ni Pablo. Sinulsulan de tu tolay ta Listra a hanggan da binébatikal de ti Pablo, sakay nihela de siya a nibut de siya to banuwan de, a akala de éy minate dén. 20Pero du tolay sa a méniwala, to kétipun de diya, éy inumégkat dén siya, a tulos sinomdép man dén siya to banuwan. Ey to kagagabian na éya éy hinumektat sa side ti Bernabe, a nagtulos side ta Derbe.

Nagsoli De Pablo To Kingébwatan De

21Ta Derbe éy nagpahayag man dén de Pablo ta Mahusay a Baheta. Ey te meadu sa a nipasakup ni Jesus. Ey kéhektat de sa éy nagtulos man dén side ta Listra sakay ta Ikonio a hanggan ta Antioka-Pisidia. 22Pinatibay de sa du bigu a méniwala, a hinatulan de side a diyan de pébayan tu péniwala de. “Magdanas kitam pa ta meadu a hirap,” kagi de, “bagu kitam makasdép ta kaharian na Diyos.” 23Sakay pati, éy pinili de ta bawat simbaan i matétanda a mamahala. Nagkulasiyon pa side, sakay nipanalangin de side. “Tu Panginoon a péniwalaan moy,” kagi de, “éy siya i bahala a mégalaga dikam nadid.”

24Nadid, nagtulos side ta Pisidia sakay ta Pampilia. 25Ey to pégpahayag de ta kagi na Diyos ta Perga, éy nagtulos man dén side ta Atalia. 26Ta éya éy sinumakay side to paraw, a nagsoli side ta Antiokia. Saya i hinektatan dia a banuwan to purumeru a lakad de a nagtoldu. Saya tu néngipanalanginan du kaguman de dide, a monda aguman side na Diyos ta péglebut de. Ey nadid, natapos dén tu tarabaho de.

27Nadid, kédemét de Pablo ta Antiokia, éy pinadulug de du étanan a kakaguman de a méniwala, sakay nibaheta de dide i étanan a ginimet na Diyos du banuwan a inangayan de, éng kodya i nipangbukas naa to dilan a monda maari be du éwan Judeo a maniwala. 28Sakay nale a panahun a négiyan sa de Pablo, a kaguman de du iba sa a méniwala ni Jesus.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index