Search form

Tu Gimet 14:15

15“diyan kam sina mégkona? Tolay kame san a kapareho moy!” kagi de. “Kanya kame se inumange éy monda ibaheta me dikam i Mahusay a Baheta ni Jesus, a monda maka éy ibutan moy tu péniwala moy ta diyos-diyosan a éwan tu pasa, a tanggapén moy i tunay a Diyos. Siya i naglalang ta mundua éy ta langet éy ta diget, sakay ta étanan a égse dide.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index