Search form

Tu Gimet 14:19

19Ey nadid, kétapos na éya, éy te dinumemét sa a Judeo a gébwat ta Antiokia éy ta Ikonio, a side du kalaban ni Pablo. Sinulsulan de tu tolay ta Listra a hanggan da binébatikal de ti Pablo, sakay nihela de siya a nibut de siya to banuwan de, a akala de éy minate dén.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index