Search form

Tu Gimet 14:2-3

2-3Nale sa de Pablo a négiyan, a metapang side a nagpahayag ta kagi na Panginoon. Sakay i Diyos éy pinatunayan na du tolay tu kagi de Pablo, da inatdinan na side ta kapangyarian a magimet ta tanda a kataka-taka. Pero du Judeo a éwan méniwala, éy sinulsulan de du iba a tolay. Kinagi de a medukés du kabébayan de a nipasakup ta pégtoldu de Pablo. 4Kanya du tolay ta banuwan a éya, éy éwan side paripareho tu isip. Du kalahati éy kinumampi side du Judeo; du iba man éy kinumampi side de Pablo.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index