Search form

Tu Gimet 14:23

23Sakay pati, éy pinili de ta bawat simbaan i matétanda a mamahala. Nagkulasiyon pa side, sakay nipanalangin de side. “Tu Panginoon a péniwalaan moy,” kagi de, “éy siya i bahala a mégalaga dikam nadid.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index