Search form

Tu Gimet 15

Mégmiting Du Apostol Ta Jerusalem

1Nadid, ta éya a panahun éy te sénganya a lélake a inumange ta Antiokia a gébwat ta Jerusalem. Tulos tinolduan de du méniwala ni Jesus ta éya. “Ewan kam meligtas,” kagi de, “éng éwan kam be ipasakup ta rilihiyon na Judeo a niutus ni Moises to araw.” 2Pero ti Pablo sakay ti Bernabe, éy nékipagpasuway side dide ta mahigpit. “Ewan tama i pégtoldu moya,” kagi ni Pablo. Nadid, da méligalig du tolay to simbaan ta éya, éy pinaange de de Pablo ta Jerusalem, a monda mékiohon side du apostol ta éya tungkul ta problema a éye: éng te kailangan du éwan Judeo a sumunud ta kautusan ni Moises, o éng éwan.

3To péglakad de Pablo, éy nagtulos side ta Penisia sakay ta Samaria. Nibaheta de du tolay sa a méniwala, a meadu dén a éwan Judeo a nipasakup dén ni Jesus to kinagébwatan de a banubanuwan. Ey du méniwala éy mésaya side ta éya. 4Ey kédemét de Pablo ta Jerusalem, éy tinanggap side du apostol, sakay du iba sa a méniwala. Ey kinagi dide ni Pablo i étanan a pinagimet dide na Diyos. 5Pero du Pariseyo sa a méniwala ni Jesus éy kinagi de, a “Du éwan Judeo a méniwala ni Jesus, éy kailangan be side a ipasakup ta kautusan ni Moises.”

6Kanya du apostol sakay du matétanda éy nagmiting side a monda péguhunan de i éya a problema. 7Nale side a négpasuway, éy tinumaknég ti Pedro a négkagi dide. “A tétotop ko,” kagi na, “tukoy moy dén a piniliék na Diyos to éya, a sakén i magpahayag du éwan Judeo ta Mahusay a Baheta, monda mabati de a maniwala side. 8I Diyos, éy tukoy na dén i isip na tolay. Ey nagpatunay siya dikitam a tinanggap na be du éwan Judeo, da inatdinan na side ta Banal a Espiritu a kona to nipéngiatéd na dikitam. 9Mahal na Diyos du éwan Judeo a kona be ta pégmahal naa dikitam, da pinagpasensiyaan na be side dahil to péniwala de diya. 10Kanya nadid,” kagi ni Pedro, “éy bakit kontaraén moy i gimet na Diyos? Bakit pilitén moy du bigu a méniwala a éwan Judeo a sumunud ta kautusan ni Moises? Maski du apo tam to araw éy éwan side nakasunud ta éya, éy kona be sa dikitam nadid. 11Engˈwan, kanya kitam meligtas éy dahil san ta kagbi na Panginoon Jesus dikitam. Ey kona be sa du éwan Judeo.”

12Nadid, kétapos ni Pedro a négkagi, éy natahimik dén du iba sa. Tulos négbati side to katuwiran de Bernabe sakay ti Pablo. Nibaheta de dide tu memahal a ginimet na Diyos dide a kataka-taka, to pégtoldu de du dayuan a tolay a éwan Judeo. 13Ey kétapos de a négkagi, éy ti Santiago man dén i négkagia. “A tétotop ko,” kagi na, “batenék moy. 14Nipaliwanag dén ni Simon Pedro éng kodya i nipagsapul na Diyos a nananggap du éwan Judeo a tolay; éng kodya i nipangpili naa ta sénganya dide a sakup na. 15Sakay i éya éy ayun be ta hula du purupeta, da kagi to kasulatan, a 16‘Magsoliék, kagi na Diyos, sakay pahusayén ko a huway i péghari ni Dabid a nasida, 17monda du iba be a tolay a éwan Judeo a pinili ko, éy maari be side a ipasakup diyakén.’ 18Saya tu kinagi na Diyos to araw.

19“Kanya i isip kua,” kagi ni Santiago, “éy diyan tam abalaén du éwan Judeo a nipasakup dén ni Jesus. Diyan tam side pilitén a umaheg ta ugali tam a Judeo. 20I isip ko sana, éy sulatan tam side a diyan de kanén tu buhay no niatang, sakay diyan side méngibébi éy ta méngilélake; sakay diyan side méngan ta dige éy ta pilas a medige. 21Dahilan sapul to araw éy nabati dén na tolay ta maski ahe a banuwan tu kautusan ni Moises, da bébasaén ya du Judeo ta tuwing pangilin ta kapilya de.”

Ménulat Side Du Ewan Judeo

22Nadid, du apostol, pékabati de to kagi ni Santiago, éy naisipan de a péglakadén de i éduwa a lélake a kumuyog de Pablo sakay ti Bernabe a sumoli ta Antiokia. Tu napili de éy ti Hudas Barsabas, sakay ti Silas, da iyégalang side du étanan a méniwala. 23Pinagkébil de side ta éye a sulat:

Tu Sulat

“A tétotop me; sikame a apostol, éy sinulatan me kam, sikam a mégiyan ta Antiokia, sakay Siria, sakay Silisia. Sikam a éwan Judeo. Kumusta kam? 24Nabaheta me a te tolay a nangligalig dikam, a gébwat kan side dikame, a kagi de a te kailangan kam kan a sumunud ta kautusan ni Moises. Pero éwan me side inutusan. 25-27Kanya nagmiting kame dén se tungkul to kinagi de dikam a mali. Ey nadid éy naisipan me a paangen me dikam tu éduwa a kaguman me, a monda mégkagi side dikam ta katutuhanan. I ngahen dia éy ti Hudas sakay ti Silas. Pinakuyog me side de kadimoy tam a Bernabe éy ti Pablo; da side éy nitaya de i buhay de ta meadu a beses alang-alang ni Panginoon tam a Jesu Cristo. 28Da sikame, éy naisipan me dén ta pamag-itan na tulung na Banal a Espiritu, a éwan me kam pilitén a sumunud ta rilihiyon na Judeo. Basta i hatul mia dikam, 29éy diyan moy kanén tu buhay no niatang, sakay diyan kam méngibébi éy ta méngilélake; sakay diyan kam méngan ta dige éy ta pilas a medige. Eng sundin moy san diden ya a utus, éy tama dén. Ewan dén.”

30Nadid, pinéglakad de de Pablo ta Antiokia, a kébilén de tu sulat. Ey kédemét de sa, éy pinatipun de du étanan a méniwala, sakay niatéd de dide tu sulat. 31Ey to pékabasa de éy mésahat side to kagi no sulat. 32Ey ti Hudas sakay ti Silas éy nale side a naghatul dide, a pinatibay de side tu isip. 33Ey kélipas na sénganya wade a aldew, éy nagsoli ti Hudas ta Jerusalem. 34Pero gustu ni Silas a mawahak ta Antiokia. 35Pati ti Pablo sakay ti Bernabe, éy édsa pabi side ta éya, a mégtoldu side ta kagi na Diyos, a kaguman de du iba sa a mégtoldu.

Méglakad Man Dén Ti Pablo

Ta Adeyo a Lugar

36Nadid, kélipas na sénganya a aldew, éy ti Pablo éy kinagi na ni Bernabe, a “Kita dén bumisita a huway du bigu a méniwala ta inangayan ta a banubanuwan to éya, éng mahusay pabi tu péniwala du tolay a tinolduan ta sa.” 37Ey ti Bernabe éy gustu na a kuyugén de man dén ti Juan Markos. 38Pero sala ni Pablo a kuyugén, da gininanan side ni Markos to éya ta Pampilia. 39Néglébug side ta mahigpit ta éya, a tulos naghiwalay side. Ti Bernabe éy kinuyog na ti Markos, a inumange side ta Sipre. 40Sakay ti Pablo, éy pinili na ti Silas a kaguman na. Ey du tolay sa, éy nipanalangin de de Pablo, sakay pinéglakad de side. 41Ey nagtulos pa side ta Siria sakay ta Silisia, a patibayén de du tolay a bigu a méniwala ta éya.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index