Search form

Tu Gimet 15:1

Mégmiting Du Apostol Ta Jerusalem

1Nadid, ta éya a panahun éy te sénganya a lélake a inumange ta Antiokia a gébwat ta Jerusalem. Tulos tinolduan de du méniwala ni Jesus ta éya. “Ewan kam meligtas,” kagi de, “éng éwan kam be ipasakup ta rilihiyon na Judeo a niutus ni Moises to araw.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index