Search form

Tu Gimet 15:22

Ménulat Side Du Ewan Judeo

22Nadid, du apostol, pékabati de to kagi ni Santiago, éy naisipan de a péglakadén de i éduwa a lélake a kumuyog de Pablo sakay ti Bernabe a sumoli ta Antiokia. Tu napili de éy ti Hudas Barsabas, sakay ti Silas, da iyégalang side du étanan a méniwala.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index