Search form

Tu Gimet 15:25-27

25-27Kanya nagmiting kame dén se tungkul to kinagi de dikam a mali. Ey nadid éy naisipan me a paangen me dikam tu éduwa a kaguman me, a monda mégkagi side dikam ta katutuhanan. I ngahen dia éy ti Hudas sakay ti Silas. Pinakuyog me side de kadimoy tam a Bernabe éy ti Pablo; da side éy nitaya de i buhay de ta meadu a beses alang-alang ni Panginoon tam a Jesu Cristo. 28Da sikame, éy naisipan me dén ta pamag-itan na tulung na Banal a Espiritu, a éwan me kam pilitén a sumunud ta rilihiyon na Judeo. Basta i hatul mia dikam,

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index