Search form

Tu Gimet 15:3

3To péglakad de Pablo, éy nagtulos side ta Penisia sakay ta Samaria. Nibaheta de du tolay sa a méniwala, a meadu dén a éwan Judeo a nipasakup dén ni Jesus to kinagébwatan de a banubanuwan. Ey du méniwala éy mésaya side ta éya.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index