Search form

Tu Gimet 15:36

36Nadid, kélipas na sénganya a aldew, éy ti Pablo éy kinagi na ni Bernabe, a “Kita dén bumisita a huway du bigu a méniwala ta inangayan ta a banubanuwan to éya, éng mahusay pabi tu péniwala du tolay a tinolduan ta sa.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index