Search form

Tu Gimet 16

Kinuyog Ni Pablo Ti Timoteo

1Inumange de Pablo ta Derbe sakay ta Listra. Ta éya éy te lélake a méniwala ni Jesus, a ti Timoteo i ngahen naa. Tu ina na éy Judeo a méniwala be, pero tu ama na éy Griego. 2Du tolay ta Listra sakay ta Ikonio, éy kagi de a mahusay a lélake ti Timoteo. 3Ti Pablo éy gustu na kuyugén na ti Timoteo. Kanya binugit na pa siya ayun ta rilihiyon na Judeo. Binugit na siya, monda éwan side idelan du Judeo ta angayan dia a banubanuwan. Da tukoy de dén a éwan Judeo tu ama ni Timoteo. 4Nadid, to péglakad de Pablo ta bawat banuwan, éy nipeta de du tolay ta simbaan tu sulat a ginamet du apostol ta Jerusalem. Sakay nibilin de dide a dapat sundin de tu utus to sulat. 5Kanya du tolay ta bawat simbaan, éy lalo a tinumibay tu péniwala de, dahil to kagi ni Pablo, sakay lalo be a kinumadu du méniwala ni Jesus.

Pinagtagenép Na Diyos Ti Pablo

6Nadid, nagtulos side ta Pirgia sakay Galasia, da sinaway side na Banal a Espiritu a mégpahayag ta kagi na Diyos ta Asia. 7Ey kédemét de to tapat na Misia, éy talaga side a umange ta Bitinia, pero sinaway man dén side na Espiritu ni Jesus. 8Kanya sinalinan de san i Misia, a nagtulos side ta Troas. 9Ta éya a kélép, éy pinagtagenép na Diyos ti Pablo. Neta na kan i esa a lélake a te taknég, a taga Masedonia, a kinagi na kan diya ta mahigpit, a “Kadon. Umahabes ka pad se dikame ta Masedoniae, a tulungan mo kame.” 10Nadid, to péngikagi ni Pablo dikame to tinagenép na, éy nagayak kame a inumahabes ta Masedonia, da neta me a gustu bale na Diyos a umange kame sa a magpahayag ta Mahusay a Baheta.

To Egse De Ta Pilipos

11Nadid, tinumulak kame ta Troas, a dinumiretyo kame ta puduk na Samotrasia. Sakay to kagagabian na éya, éy nagtulos kame ta Neapolis. 12Kéahawas me ta éya, éy inumange kame ta Pilipos, a négiyan kame sa a sénganya a aldew. I Pilipos éy dikél a banuwan ta Masedonia. Sakay meadu a taga Roma a tolay a mégiyan ta éya. 13To aldew a pangilin éy linumwas kame to banuwan, a inumange kame to dinom, da te pénalanginan sa a para du Judeo. Ta éya éy négkagi kame du bébe a édsa sa. 14Ey te esa a bébe ta éya a taga Tiatira, a ti Lidia i ngahen naa. I tarabaho na éy méglako ta kundiman. Mékidiyos siya a bébe. Pékabati na to kagi ni Pablo, éy pinagisip siya na Diyos ta mahusay, a monda maniwala siya a tahod to kinagi na. 15Nadid nipabinyag siya sakay tu kabile na. Tulos inakit na kame, a kinagi na, “Eng ibilangék moy nadid a tunay a katulung na Panginoon, éy tumulos kam pad ta bile mia.” Kanya tinumulos kame to bile de.

Tu Pégpihesuan Ta Pilipos

16To esa a aldew, éy umange kame man dén to pénalanginan na Judeo, éy kasambat me i esa a bébe a utusan, a te bunog a méngatéd diya ta kapangyarian a makapaghula. Du amo no bébe, éy dikél i mineta de a kuhata dahil to péghula no bébe. 17Siya éy inumunonod dikame ti Pablo, a i kékagi na ta medegsén, a “Diden ye a lélake éy utusan side na mataas a Diyos. Mégpahayag side,” kagi na, “éng kodya kam a meligtas.” 18Kona sa i péngabala naa dikame ta meadu a aldew. Ey to esa a aldew, da naabala ti Pablo, éy sinuleg na tu bébe a uméunonod, sakay kinagi na to medukés a espiritu, a “Utusan ta ka ta pamag-itan na ngahen ni Jesu Cristo, umibut ka dén ta ina a bébe!” Ey to pégkagi na ta éya, éy inumibut dén agad to bébe. 19Pero du amo na, péketa de a naibutan dén side to péketan de ta kuhata, éy dinikép de de Pablo sakay ti Silas, sakay niange de side du konsiyal ta banuwan. 20Niharap de side du tagapamahala, a nidimanda de side. “Diden ye a éduwa a Judeo,” kagi de, “éy méngligalig side ta banuwan tamae. 21Mégtoldu side ta ugali a labag ta batas tam. Taga Roma kitam, a éwan kitam maari a sumunud ta ugali a ina.” 22Pati du meadu sa a tolay éy pinaginglan de be side. Ey du tagapamahala, éy nipaékbus de tu badu de Pablo, sakay nipabalbal de side ta meadu, 23sakay nipihesu de side. Sakay kinagi de to guwardia, a bantayan na side ta mahigpit. 24Kanya tu guwardia éy niesdép na side ta medisalad a kuwarto to pégpihesuan. Sakay niegut na i tikéd dia ta sélat no éduwa a tabla.

25Nadid, to hatinggabi dén, éy nanalangin de Pablo, sakay négkanta side ta kanta ta Diyos. Ey du iba sa a pihesu éy négbati side dide. 26Ey nadid éy bigla a linumindul ta mebagség, a tulos nayégyég tu pégpihesuan. Ey dudu pintuan na, éy basta binumukas side a étanan. Sakay naukad be du igut du étanan a pihesu. 27Ey tu guwardia, kélukag na éy mineta na a bukas dén du pintuan. Ey binagut na tu sondang na, a talaga na a bikalén tu bégi na, da akala na éy ginuminan dén du pihesu a étanan. 28Pero dinumulaw ti Pablo diya, a kinagi na a “Diyan mo bébunon i bégi mua! Kéye kame san a étanan.” 29Ey tu guwardia éy pinadingat na du simbu, sakay naginan siya de Pablo, a dinumapa siya to harap de. 30Sakay niluwas na side, a kinagi na dide, a “Anya wade i gemtén ko, a monda meligtasék?” 31Ey kinagi de Pablo, a “Maniwala ka ta Panginoon Jesus, éy meligtas ka; siko sakay tu pamiliya mo.” 32Tulos nipahayag dide ni Pablo tu kagi na Diyos. 33Ey to kélép be san a éya éy inugisan no guwardia tu talitalingo de Pablo, sakay tulos nipabinyag siya, sakay du mététena na. 34Sakay pinatulos na side to bile na a pinakan. Ey mésahat side a mététena, da méniwala dén side nadid ta Diyos.

35Pero to gagabi dén, éy du tagapamahala, éy pinaange de du pulis to pégpihesuan a paluwasén de de Pablo. 36Kanya kinagi no guwardia, a “Niutus kan du tagapamahala a libri kam dén a lumwas. Maari kam dén a humektat.” 37Pero “Ewan,” kagi ni Pablo du pulis. “Side du te kasalanan dikame, da binalbal de kame ta harap du tolay, sakay nipihesu de kame, maski éwan kame tu kasalanan! Sakay taga Roma kame be. Ey nadid éy paluwasén de kame bale ta lihim san? Ewan maari! Side i bahala a umange se a méngiluwas dikame.”

38Nadid, kinagi du Pulis du tagapamahala tu kinagi ni Pablo. Ey side, pékabati de a taga Roma de Pablo, éy inumanteng side, a makay iabla de side ta gubernador. 39Kanya inumange side agad to pégpihesuan, a tinumawad, Sakay side a mismo i néngiluwasa dide ta harap du tolay, a pinékiohonan de side a humektat to banuwan de. 40Ey to kéluwas de dén, éy nagtulos pa side to bile de Lidia. Ey to péghatul de du bigu a méniwala ta éya, éy hinumektat dén side.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index