Search form

Tu Gimet 17:26

26I étanan a kalakalase a tolay ta mundua, éy gébwat side to neditol a ginimet na Diyos a tolay. Sakay pinégiyan side na Diyos ta maski ahe ta mundua. Tiniyak dén na Diyos éng sénganya a taon i buhay na bawat tolay, sakay éng ahe i pégiyanan de.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index