Search form

Tu Gimet 17:27

27Ey bakit pinégiyan na Diyos i tolay ta mundua? Monda maka éy isipén de siya a matukuyan de siya. Ey éwan adeyo i Diyos ta tolay; éngˈwan adene siya ta bawat esa dikitam.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index