Search form

Tu Gimet 17:3

3Pinatunayan na dide a tu pinili na Diyos a tagapagligtas, éy kailangan a mate pa ta hirap, sakay mabuhay a huway. “I éya a Jesus a iyépahayag me,” kagi na, “éy siya i Cristo a tagapagligtas.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index