Search form

Tu Gimet 17:30

30Nale a panahun a éwan pinarusaan na Diyos du tolay a éwan diya nakatukoy. Pero nadid éy iyéutus na ta tolay ta maski ahe, a magsisi side, sakay ibutan de tu ugali de a medukés.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index