Search form

Tu Gimet 18

Ta Korinto

1Nadid éy inumange ti Pablo ta Korinto. 2Ta éya éy netaunan na i esa a Judeo a taga Ponto, a ti Akila i ngahen naa. Tu asawa na éy ti Priskila. Kédedemét de pabi a gébwat ta Roma, da ti Gubernador Klaudio éy pinaibut na dén du Judeo ta Roma. Binumisita dide ti Pablo, 3sakay tinumulos siya dide, da i tarabaho de éy mégimet ta tolda. Ey siya be ya i hanap-buhay ni Pablo. 4Tuwing pangilin, éy nékipagpasuway ti Pablo du Judeo to kapilya, a pépilitén na maka side a méniwala; maski Judeo éy ta éwan Judeo.

5Ti Silas sakay ti Timoteo, pékaabut de ni Pablo a gébwat side ta Masedonia, éy dinemtan de a mégtoldu a aldew-aldew, a mégpatunay siya du Judeo a ti Jesus i pinilia na Diyos a tagapagligtas. 6Pero du Judeo éy kontara side diya, a pinintasan de siya. Kanya ti Pablo éy nipeta na tu iyamut na dide, a nipagpag na dide tu alikabuk to badu na. “Sikam san dén i bahala éng mepahamak kam,” kagi na. “Ewan ko dén kapanagutan. Sapul nadid éy magtolduék du éwan Judeo.” 7Tulos pinabayan side ni Pablo, a inumagton dén siya to bile ni Tisio Husto. Siya éy éwan Judeo a méniwala ta Diyos. Karatig no kapilya tu bile na. 8Tu tagapamahala ta éya a kapilya éy ti Krispo. Siya éy méniwala ta Panginoon. Ey méniwala be tu kabile na. Sakay te meadu be a iba a tolay ta Korinto a nabaheta de i tungkul ni Jesus, a naniwala side, sakay nipabinyag side.

9To esa a kélép éy te tagenép ti Pablo, a kinagi diya na Panginoon, a “Diyan ka méganteng; itulos mo san tu pégpahayag mo, maski anya i manyaria. 10Da égseék diko, kanya éwan ka maanya. Da te meadu a tolay a maniwala diyakén ta banuwanae.” 11Kanya ti Pablo, éy nale siya ta éya a banuwan a nagtoldu ta kagi na Diyos. Esa a taon éy ta kalahati.

12Nadid, to panahun ni Galion a gubernador ta Akaya, éy nagkaesa du Judeo a dekpén de ti Pablo, a nitugén de siya ta huwes. 13Niabla de siya ni Gubernador Galion, a kinagi de, a “I éye a lélake éy akitén na du tolay a baguén de tu péniwala de ta Diyos, éy labag ya ta batas!” 14Nadid, talaga a sumengbet ti Pablo, éy kinagi ni Galion du Judeo, a “Eng talaga a dikél i kasalanan na éye a lélake, éy baten ta kam. Pero nadid, da éwan na nilabag i batas, 15éy bahala kam dén. Ewan ko tanggapén i asuntu moya, da tungkul san ta rilihiyon moy i abla moya.” 16Ey to pégkagi no gubernador ta éya, éy pinaibut na du Judeo to opisina na. 17Ey du iba a tolay sa, éy dinale de tu tagapamahala to kapilya du Judeo, a ti Sostenes, sakay binélbég de siya ta harap no opisina no gubernador. Pero tu gubernador éy éwan na side pinansing.

Tu Késoli De Ta Antiokia

18Kétapos na éya, éy sénganya pa a aldew a mégiyan ti Pablo ta Korinto, sakay néglakad siya ta Siria, a kaguman na de Priskila a pasawa. Kédemét de ta Senkrea, éy nipagupet ti Pablo, da natupad na dén tu nipangako na ta Diyos. 19-21Kédemét de ta Epeso, éy inumange ti Pablo to kapilya ta éya, a nékipagpasuway siya du Judeo ta éya. Ey inakit de siya a tumulos dide ta male a panahun, pero inidelan na side. Sinala na. “Magsoliék se éng kaluuben na Diyos,” kagi na. Ey hinumektat siya dide a sinumakay siya to paraw.

22Nadid, to képundu de ta Sesarea, éy inumange pa ti Pablo ta Jerusalem a binumate siya du méniwala ta éya, sakay nagsoli dén siya ta Antiokia. 23Kélipas na sénganya a aldew ta éya, éy hinumektat man dén siya a inumange man dén ta Galasia sakay ta Pirigia, a binisita na du méniwala ta éya, a pinatibay na tu péniwala de.

Ti Apolos Ta Epeso

24Nadid, dinumemét ta Epeso i esa a Judeo, a ti Apolos i ngahen naa. Taga Alehandria siya. Bihasa siya a mégtalumpati, sakay tukoy na ta mahusay i kasulatan na Diyos. 25Natolduan siya tungkul ta Panginoon, pero éwan étanan, da i tukoy na sana éy tu dati a pégtoldu ni Juan tungkul ta pégbinyag. Mesipag ti Apolos a mégkagi du tolay ta tungkul ni Jesus 26du kapilya du Judeo. Pero de Priskila a pasawa, pékabati de diya éy niange de siya to bile de, a monda ipaliwanag de diya i ugali na Diyos a éwan na pabi tukoy. 27Ey nadid, naisip dén ni Apolos a umange ta Akaya. Ey du tolay to simbaan ta Epeso éy inaguman de siya. Nanulat side du kaguman de ta éya a méniwala, a dapat tanggapén de ti Apolos ta mahusay. Ey kédemét na ta éya, éy memahal tu péngtulung na du méniwala ta éya. 28Da natalo na du Judeo ta pékipégpasuway naa dide ta harap du tolay. Ginamit na tu kasulatan na Diyos a nagpatunay dide a ti Jesus a mismo i tiniyak na Diyos a tagapagligtas ta tolay.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index