Search form

Tu Gimet 18:2

2Ta éya éy netaunan na i esa a Judeo a taga Ponto, a ti Akila i ngahen naa. Tu asawa na éy ti Priskila. Kédedemét de pabi a gébwat ta Roma, da ti Gubernador Klaudio éy pinaibut na dén du Judeo ta Roma. Binumisita dide ti Pablo,

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index