Search form

Tu Gimet 19:19

19Sakay du tolay sa a te bunog, sakay du mégtawas, éy ta mégilo, éy nagsisi be side, a niduhu de du sari-sari a kasulatan de ta harapa du étanan, sakay tinutod de dén. Ey to péngbilang de to halaga diden ya a libru, éy abut bale ta limapulu a libu a kuhata!

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index