Search form

Tu Gimet 19:35

35To katapusan na éya éy napatahimik no mayor du tolay. “Kabébayan ko,” kagi na. “Diyan kam métageg a maibut i diyos tam a Diana. Ti ésiya a tolay i éwana mékatukoy a i Epeso éy puwesto na bile ni Diana? Sakay tanyag be dén a minatépduk se to araw tu bito a gébwat ta langet a meubet diya.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index