Search form

Tu Gimet 2

Tu Kédemét na Banal a Espiritu

1Nadid, kélipas na sapulu a aldew hanggan to kéontok ni Jesus ta langet, éy dinumemét dén i Piyesta na Pentekos. Ey du méniwala ni Jesus, éy napisan dén side a étanan. 2Nadid, bigla de a nabati i ténog a gébwat ta langet, a koman i ténog na mesibét a pahés. Ey meténog a tahod to lubuk no bile a égsean de. 3Ey mineta de i kékétihék a koman i apoy, a kinumalat a tinumupo ta bawat esa dide. 4Ey inumasék dén i Banal a Espiritu ta bégi dia a étanan, tulos négkagi side ta iba-iba a kagi, ayun ta nipagkaluub dide na Espiritu.

5Nadid, égsa nadid ta Jerusalem i meadu a mékidiyos a Judeo, a mamiyesta side. Gébwat side ta iba-iba a banuwan. 6Pékabati de to ténog, éy dinumulug side to bile du alagad. Nagtaka side, da nabati na bawat esa dide a mégkagi dén du alagad ta iba-iba a kagi de. 7Mégtaka side a tahod, a kinagi de, a “Bakit, éwan beman taga Galilea san diden ina? 8Bakit mébati tam dide i sarili tam a kagi?” 9Du tolay sa a mégtaka éy éwan side taga Galilea, éngˈwan gébwat side ta iba-iba a banuwan a adeyo. Te taga Partia; te taga Medo; te taga Elam; te taga Mesopatamia; te taga Hudea; te taga Kapadosia; te taga Ponto; te taga Asia; 10te taga Pirigia; te taga Pampiliya; te taga Egipto; te taga Libya a sakup na Sirena. Sakay te binumisita sa a taga Roma a Judeo, sakay éwan Judeo a sakup dén na rilihiyon na Judeo. 11Te égsa sa a taga Kreta, sakay Arabia. Diden ya a étanan, maski iba-iba i kagi de, éy nabati de tu ginimet na Diyos a memahal, da nibaheta dide du alagad ta kanikaniya de a kagi. 12Ey basta mégtaka side a tahod, a négpakipakelagip side éng anya i kahulugina no gégemtén du alagad. 13Pero te iba sa a pinintasan de du alagad, a kagi de a lasing san side.

Tu Talumpati Ni Pedro

14Ey nadid, tinumaknég du labindalawa a apostol, éy tulos ti Pedro a négkagi du tolay ta medegsén. “Sikam a kapareho ko a Judeo,” kagi na, “sakay sikam a binumisita ta Jerusalemae, te kaginék dikam. Baten moy, 15éwan lasing didi kaguman kuae, da alas nuwebe pabi na gagabi. 16Engˈwan, saye i péngtupad to nihula ni Purupeta Hoel to araw. 17Kinagi dén na Diyos i gemtén na ta katapusan a panahun, a iasék na kan i Espiritu na ta étanan a tolay,” kagi ni Pedro. “Tulos magpahayag kan siya du anak moy ta kagi na. Sakay du lélake moy, éy maketa kan side ta tanda a kataka-taka. Sakay du matanda moy a lélake, éy ipatagenép na kan dide. 18Sakay du sakup na Diyos a tolay, i nihula be ni Hoel, éy iasék kan dide na Diyos i Espiritu na ta éya a panahun; tulos ipahayag de kan i Diyos. 19Sakay ipeta na kan ta langet i pagtakaan na tolay, sakay ipeta na kan be i tanda ta munduae. Te meta kan a dige sakay apoy sakay meaadu a asok. 20Ey nadid, bagu dumemét i aldew a késoli na Panginoon a maghukum,” kagi ni Pedro, “éy dumiklém kan pa i bilag. Sakay i bulan éy maging koman i dige i kolor naa. 21Pero i maski ti ésiya a dumaying ta ngahen na Panginoon éy meligtas.

22“Nadid, sikam a kabébayan ko a Judeo,” kagi ni Pedro, “éy baten moy i kagi kuae. Ti Jesus a taga Nasaret, éy pinatunayan na Diyos dikam a gébwat ta langet i tungkulin naa; da pinagimet siya na Diyos ta meadu a makataka-taka, sakay tanda. Ey tukoy moy dén ya, da ginimet na dén ya ta harap moya. 23Sapul to sapul, éy tiniyak dén na Diyos a itugén na dikam ti Jesus. Ey pinabuno moy siya, da inutusan moy dén du medukés a tolay a méngipako diya ta kudos. 24Pero binuhay siya na Diyos a huway. Pinaluwas na siya to lébéng, da éwan maari a éwan mabuhay siya a huway. 25Baten moy tu nisulat ni Dabid. Nihula na to araw a manalangin ti Jesus ta kona se:

‘Neta ko a palagi a kéye se diyakén i Panginoon. Siya i kaguman ko, monda éwanék méligalig. 26Kanya masaya i isip kua, sakay mésahaték ta kagi kua. Dahilan maski mateék, éy umasaék a buhayénék na Diyos. 27Ewan mo pébayan tu anak mo a mahunot tu bégi na ta luta. 28Iatéd mo diyakén i buhay a éwan tu katapusan. Pasayaénék mo, da siko i kaguman ko.’ Saya tu nisulat ni Dabid.

29“A tétotop ko,” kagi ni Pedro, “i nisulat a éya ni Dabid, éy éwan na nibaheta tu bégi na a sarili, da napospusan tam a minate dén siya, a kéye pabi i pantiyung na ta banuwana a éye. 30-31Engˈwan purupeta siya. Nihula na ngani i tungkul ta kébuhay a huway ni Cristo. I Diyos, éy nisumpa na ni Dabid a ta esa a panahun éy maghari tu apo na a esa ta kaharian naa. Ey nisulat ni Dabid i éya. Ey tu apo na éy ti Cristo. Siya i éwana pabayan ta Dinatagen. Siya i éwana mahunot ta lébéng. 32Ey nadid,” kagi ni Pedro, “i éya a Jesus, éy siya dén tu binuhay na Diyos. Ey sikame i sistigua na éya, da mineta me dén. 33Ti Jesus, éy pinataas dén siya na Diyos, a kaguman na dén siya nadid a méghari ta langet. Sakay naalap na dén Nama na tu nipangako na a Banal a Espiritu. Ey nadid, i mineta moya nadid ta éye éy tu Banal a Espiritu na Diyos, a niasék na dén dikame. 34Tukoy tam a éwan nibaheta ni Dabid i sarili na, da éwan inumontok tu bégi na ta langet. Ey te sulat ti Dabid a esa, a kona se: ‘Kinagi na Diyos to amo ko, a “Mégiknud ka ta tagirilan kuae, 35a hanggan mapasuku ko diko du kalaban mo.”’

36“Kanya nadid,” kagi ni Pedro, “éy dapat mapospusan na buu a banuwan na Israel a i éya a Jesus a nipako moy to kudos, éy siya i nidéton na Diyos a Panginoon na étanan. Siya i pinili naa a maghari ta tolay na munduae.”

37Nadid pékabati du tolay ta éya a kagi ni Pedro, éy nagsisi side a minasépduan side. “Adiyoy, Akéng,” kagi de, “magenya kame?”

38Ey kinagi ni Pedro, a “Pagsisian moy sakay ibutan moy du kasalanan moy. Sakay ipabinyag kam a ipasakup kam ni Jesu Cristo, monda patawadén na kam ta kasalanan moy, sakay tanggapén moy i kaluub na Diyos, a Banal a Espiritu. 39Dahilan i nipangako na a Espiritu éy para dikam be, sakay ta anak moy, a sakay du édsa ta adeyo a lugar. Para ina ta maski ti ésiya a pinili na Panginoon Diyos.”

40Kona sa i péghatul ni Pedro du tolay. Meadu i pékiohon naa dide, monda méniwala side. “Umadeyo kam du magkadukés a tolay,” kagi na, “monda meligtas kam ta parusa a dumemét dide.”

41Nadid, du méniwala to kinagi ni Pedro éy nagpabinyag side. Te manga étélo a libu a tolay a nipasakup du alagad ta éya a aldew. 42Tulos nanatili side a mégadal ta iyétoldu dide du apostol, sakay négkakaguman side ta mahusay. Négpisan side a aldew-aldew a méngan sakay ménalangin.

Tu Ugali Du Méniwala

43Du étanan a tolay sa, éy méganteng side, dahil ta meadu a makataka-taka a tanda a ginimet du apostol. 44Ey du étanan a méniwala éy négpisan-pisan side ta mahusay, sakay nibugtong de i étanan a ari-arian de. 45Sakay i kabugtungana na éya éy niatéd de du kakaguman de ayun ta kailangan na bawat esa. 46Aldew-aldew éy négpisan side ta Templo. Sakay négdipon side ta mahusay aldew-aldew ta bili-bile de, a masaya side tu isip. 47Mégpuri side ta Diyos; sakay du iba a tolay, éy iyégalang de side. Ey bawat esa aldew éy te tolay a bigu a méniwala, a iyédagdag na Diyos dide, a niligtas na.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index