Search form

Tu Gimet 2:1

Tu Kédemét na Banal a Espiritu

1Nadid, kélipas na sapulu a aldew hanggan to kéontok ni Jesus ta langet, éy dinumemét dén i Piyesta na Pentekos. Ey du méniwala ni Jesus, éy napisan dén side a étanan.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index