Search form

Tu Gimet 2:33

33Ti Jesus, éy pinataas dén siya na Diyos, a kaguman na dén siya nadid a méghari ta langet. Sakay naalap na dén Nama na tu nipangako na a Banal a Espiritu. Ey nadid, i mineta moya nadid ta éye éy tu Banal a Espiritu na Diyos, a niasék na dén dikame.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index