Search form

Tu Gimet 20

Ti Pablo Ta Masedonia

1Nadid, kélipas na éya a ligalig, éy pinauwet ni Pablo du méniwala, sakay hinatulan na side. Ey kétapos na éya, éy hinumektat siya, a tinumamo ta Masedonia. 2Tinumulos sa siya, a pinatibay na du méniwala ta éya. Ey kédemét na ta Gresia, 3éy tinumulos sa siya a étélo a bulan. Ey to pégayak na pabi a umange ta Siria, éy nabaheta na a ahayukén siya du Judeo a bunon. Kanya nagsoli siya ta Masedonia. 4Tu kakaguman na nadid éy ti Sopater a taga Berea, a anak ni Piro, sakay ti Aristarko, sakay ti Segundu, a taga Tesalonika side. Kaguman na be ti Gayo a taga Derbe, sakay ti Timoteo, sakay ti Tikoko éy ti Tropimo a taga Asia, 5sakay sakén a ti Lukas. Nagdetol side, a naguhay side dikame ta Troas. 6Kélipas no piyesta, éy nénegipo kame dide, a sinumakay kame to paraw ta Pilipos. Lima a aldew i linakad me, éy pinumundu kame ta Troas, a inabut me sa du kakaguman me a minégdetol. Ey esa simba kame sa a tinumulos.

Tu Ulito a Natépduk

7To simba, éy napisan kame dén a étanan, a monda umaheg kame to katapusan a péngapon na Panginoon. Ey ti Pablo éy nagdamag siya a mégkagi du napisan sa, da méglakad siya to gagabi. 8Edsa kame to ontok no bile, sakay te meadu kame a simbu. 9To hatinggabi éy te ulito a te eknud to bintana, a ti Otiko i ngahen naa. Ta tongka na éy minagtongkog siya a hanggan da nakatidug; tulos bigla siya a minatépduk to sidung no melangkaw a bile. Ey to péngégkat de, éy pate bale dén. 10Ey inumogsad ti Pablo a yinapus na. “Diyan kam méligalig,” kagi na, “buhay pabi siya.” 11Ey sinumangkay man dén siya a minéngan side. Sakay négkagi man dén ti Pablo dide a hanggan to késikat no bilag. Ey to gagabi dén, éy hinumektat kame dén. 12Ey mésahat side to ulito, da niange de siya to bile a buhay dén.

13Nagsakay kame to paraw a tamo ta Asos. Pero ti Pablo éy ginumisot. I nibilin naa dikame éy isakay me siya ta éya. 14To pégtagbu me ta Asos, éy nisakay me siya, a nagtulos kame ta Mitilene. 15Kétulak me ta éya, éy dinumemét kame to kagagabian na to tapat no puduk na Kiyo. Ey to kasunud a aldew, éy linumampas kame ta Samos; éy to kahuway man dén a aldew éy dinumemét kame ta Mileto. 16Gustu ni Pablo a salinan me san i Epeso, monda éwan kame maabala ta Asia. Mégagaw siya, da gustu na maka a abutén i Jerusalem bagu Piyesta na Pentekos.

Nagbilin Ti Pablo Du Taga Epeso

17Ta Mileto éy nipauwet ni Pablo du matétanda a mémahala ta simbaan ta Epeso. 18Ey kédemét de, éy naghatul siya dide. “Tukoy moy,” kagi na, “éng kodya i ugali kua sapul to kédedemét ko dikam ta Asia, 19a mebaiték, sakay nagtiisék ta meadu a hirap ta tarabaho ko ta Panginoon. Sakay meadu be a nékialam diyakén a Judeo. 20Tukoy moy a éwanék méganteng a mégtoldu dikam ta maski anya a ikahusay moy, da nagpahayagék ni Jesus ta harap na meadu a tolay, sakay ta bili-bile moy. 21Maski Judeo éy ta éwan Judeo, éy hinéhatulan ko dén side a dapat a idelan de i kasalanan de, sakay magsoli side ta Diyos, sakay maniwala ta Panginoon tam a Jesu Cristo.

22“Ey nadid,” kagi ni Pablo, “éy méglakadék ta Jerusalem, ayun ta utus diyakén na Banal a Espiritu. Sakay éwan ko tukoy éng anya i manyaria diyakén ta éya. 23Basta i napospusan ko sana, éy nipaliwanag diyakén na Banal a Espiritu a maghirapék ta éya, sakay ipihesuék. 24Pero éwan tu halaga i buhay ko, éngˈwan maganap ko maka san i tungkulin ko, sakay tapusén ko i tarabaho ko a niatéd diyakén na Panginoon Jesus, a mégpahayagék ta Mahusay a Baheta tungkul ta kagbi na Diyos.

25“Ey nadid éy naleék a négiyan dikam, habang mégtolduék tungkul ta péghari na Diyos ta tolay. Pero sapul nadid,” kagi ni Pablo, “éy éwanék moy dén meta a huway. 26Kanya i kagin kua dikam nadid, éy éwan ko kapanagutan éng mapahamak i maski isesa dikam, 27da éwan ko niliso dikam i maski anya tungkul ta plano na Diyos. 28Kanya mangilag kam, a alagaan moy ta mahusay du tolay na Diyos ta Epeso a nientarega dikam na Banal a Espiritu. Pastoran moy du tupa na Diyos, da side i koo na a sarili, da tinubus side na Panginoon to dige na to nikate na. 29Eng humektaték éy tukoy ko a te metapang a aso a dumuklos dikam, a dalen de du tupa na Diyos. 30Sakay pati éy dumemét i oras a humiwalay dikam i sénganya ta gurupu moy, a magtoldu side ta kakabulyan, a monda pagkamalién de du tolay a méniwala ni Jesus. 31Kanya mangilag kam, a tandaan moy: aldo éy ta kélép éy tinétolduan ta kam ta mahigpit to lubuk na étélo a taon.

32“Nadid, da méglakadék dén,” kagi ni Pablo, “éy ménalanginék ta Diyos, a siya i mégalagaa dikam. Tu kagi na maka i magpatibaya dikam. Maari i Diyos a magpatibay dikam ta péniwala moy; sakay atdinan na kam be ta gantimpala moy a iatéd na du étanan a tolay na. 33To pégiyan ko dikam, éy tukoy moy a éwan ko hangad tu kuhata moy o dikaya tu badu moy; 34engˈwan nagtarabahoék san ta sarili ko, a monda maketaék ta ikabuhay ko. Ey kona be sa du kaguman ko. 35Ta étanan a pagkékataon ko, éy nipeta ko dikam a dapat kitam a magtarabaho ta mahusay, a monda matulungan tam du tolay a mahirap. Tandaan moy,” kagi ni Pablo, “tu kinagi na Panginoon, éy lalo kan a masaya tu méngatéd kesira ta tumanggap.”

36Nadid, to pégkagi ni Pablo ta éya du matétanda, éy linumuhud side a minanalangin. 37Ey mégpégsanget side, sakay yinapus de siya a étanan. 38I nikalungkut dia éy tu kinagi na a éwan de dén siya meta a huway. Ey tulos niange de siya nitugén a nisakay to paraw.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index