Search form

Tu Gimet 20:21

21Maski Judeo éy ta éwan Judeo, éy hinéhatulan ko dén side a dapat a idelan de i kasalanan de, sakay magsoli side ta Diyos, sakay maniwala ta Panginoon tam a Jesu Cristo.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index