Search form

Tu Gimet 20:24

24Pero éwan tu halaga i buhay ko, éngˈwan maganap ko maka san i tungkulin ko, sakay tapusén ko i tarabaho ko a niatéd diyakén na Panginoon Jesus, a mégpahayagék ta Mahusay a Baheta tungkul ta kagbi na Diyos.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index