Search form

Tu Gimet 20:25

25“Ey nadid éy naleék a négiyan dikam, habang mégtolduék tungkul ta péghari na Diyos ta tolay. Pero sapul nadid,” kagi ni Pablo, “éy éwanék moy dén meta a huway.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index