Search form

Tu Gimet 20:32

32“Nadid, da méglakadék dén,” kagi ni Pablo, “éy ménalanginék ta Diyos, a siya i mégalagaa dikam. Tu kagi na maka i magpatibaya dikam. Maari i Diyos a magpatibay dikam ta péniwala moy; sakay atdinan na kam be ta gantimpala moy a iatéd na du étanan a tolay na.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index