Search form

Tu Gimet 20:35

35Ta étanan a pagkékataon ko, éy nipeta ko dikam a dapat kitam a magtarabaho ta mahusay, a monda matulungan tam du tolay a mahirap. Tandaan moy,” kagi ni Pablo, “tu kinagi na Panginoon, éy lalo kan a masaya tu méngatéd kesira ta tumanggap.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index