Search form

Tu Gimet 21

Tu Péglakad Ni Pablo Ta Jerusalem

1Nadid, éy tinumulak kame dén, a inumahabes kame ta Kos. Ey to kagagabian na éya éy nagtulos kame ta Rodas sakay ta Patara. 2Ta éya éy inumagton kame to esa a paraw a tamo ta Penisia. Ey to péglakad me, 3éy tinan-aw me tu puduk na Sipro. Sinalinan me san ya, a nagtulos kame dén ta Siria. Ta éya éy pinumundu kame ta Tiro, da saya i néngitognana no paraw to karga na. 4Dinemtan me sa i sénganya a tolay a méniwala, éy tinumulos kame dide ta pitu a aldew. Ey side éy kinagi de ni Pablo a diyan siya tumulos ta Jerusalem. Da kinagi dide na Espiritu na Diyos a maghirap kan siya ta éya. 5Ey to kéhektat me sa, éy kinumuyog side dikame a hanggan ta baybay. Linumuhud kame a étanan to baybay a minanalangin, 6sakay sinumakay kame to paraw, sakay side, éy nagsoli dén side to bile de.

7Kétulak me sa, éy inumange kame pa ta Tolemayda. Ey nékiagum kame be sa du méniwala ni Jesus, a tinumulos kame dide ta esa a kélép. 8Ey to gagabi dén éy néglakad kame man dén. Ey kédemét me ta Sesarea, éy tinumulos kame to bile ni Pelip. Siya tu esa du pitu a lélake a pinili de to araw ta Jerusalem. I tungkulin na nadid éy mégpahayag siya ta kagi na Diyos. 9Ti Pelip éy te épat siya a anak a madiket, a bihasa be side a mégpaliwanag ta kagi na Diyos.

10Nadid, kélipas na sénganya a aldew, éy dinumemét ta éya i esa a purupeta a i ngahen naa éy ti Agabo. 11Kédemét na dikame, éy inalap na tu sinturon ni Pablo, sakay ginapus na i sarili na a kamét éy ta tikéd na. “Saye tu kinagi na Banal a Espiritu,” kagi na, “a tu te koo ta sinturonae, éy gapusén siya du Judeo ta Jerusalem, a tulos idimanda de siya du éwan Judeo ta éya.” 12Ey sikame, pékabati me ta éya, éy pinékiohonan me ti Pablo a diyan siya tumulos ta Jerusalem. 13Pero kinagi ni Pablo dikame, a “Diyanék moy sésawayén! Bakit mégsésangitén kam, a pahinaén moy i isip kua? Ewanék méganteng éng gapusénék de ta Jerusalem. Maski mateék alang-alang ta Panginoon Jesus, éy handaék dén.” 14Nadid, péketa me a éwan mésaway ti Pablo, éy éwan me dén pinilit. “Masunud maka i kaluuben na Panginoon,” kagi me.

15Nadid, kélipas na sénganya a aldew, éy nagayak kame a umange ta Jerusalem. 16Sakay i séngasénganya ta Sesarea a méniwala, éy kinumuyog dikame. Niange de kame to bile no esa a lélake a ti Manason a taga Sipro. Siya éy nale a méniwala ni Jesus. Ey tinumulos kame sa.

Binumisita Ti Pablo Du Apostol

17Kédemét me ta Jerusalem, éy tinanggap kame agad du méniwala ta éya. 18Ey to kagagabian na éya, éy kaguman kame ni Pablo a bumisita de Santiago. Ey édsa be to miting me du étanan a matétanda a tagapamahala ta simbaan ta Jerusalem. 19Binate side ni Pablo, sakay tulos nibaheta na dide tu nipagimet diya na Diyos du éwan Judeo a tolay, to péglebut na ta Asia sakay ta Masedonia. 20To pékabati de Santiago a meadu dén a éwan Judeo i nipasakup ni Jesus, éy mésaya side ta Diyos. Sakay kinagi de ni Pablo i éye: “Entan mo, wadeng, éng sénganya dén a libu a Judeo i méniwalaa ni Jesus. Ey mesipag be side a tumupad ta kautusan ni Moises. 21Ey saye i problema tama, Pablo,” kagi ni Santiago, “da side éy nabaheta de a iba kan i iyétoldu mua du Judeo a mégiyan ta adeyo ta éye. I akala dia éy iyétoldu mo dide a éwan kan dén side tu kailangan a tumupad ta kautusan ni Moises, sakay ta iba a ugali tam. 22Ey nadid, Pablo, éy mégenya kitam, da nabaheta de wade dén a dinumemét ka dén ta éye? 23-24Kona se i naisipan me, Pablo, a gemtén mo a monda meta du Judeo a kakabulyan san tu nabaheta de a tungkul diko: Te épat se a lélake a kaguman me. Judeo side a méniwala ni Jesus. Ey te pangako side ta Diyos, a gustu de tupadén. Kanya siko, Pablo,” kagi ni Santiago, “éng maari, éy aguman mo side a tupadén de tu pangako de ta Templo, a monda ipagupet side. Eng siko i bahala a magasta dide, éy meta du Judeo a sésundin mo bale pabi i kautusan ni Moises. 25Ey nadid,” kagi ni Santiago, “tungkul man dén du éwan Judeo a méniwala, éy éwan me side pilitén a sumunud ta ugali tam a Judeo; éngˈwan nanulat kame dén dide to éya, a basta diyan side méngan ta buhay no niatang, sakay diyan side méngibébi éy ta méngilélake, sakay diyan side méngan ta dige éy ta pilas a medige.”

26Nadid, pékabati ni Pablo ta éya, éy pinumayag. Ey to kagagabian na éya, éy kinuyog na du épat a lélake, a inumange side to Templo a monda tupadén de tu ugali du Judeo a te pangako ta Diyos. Sakay kinagi ni Pablo du padi sa i pedsa na péngtupad de to pangako de, a itugén de ta Templo i pégatang de ta Diyos.

Tu Péngdikép De Ni Pablo

27Nadid, kélipas na pitu a aldew, éy te Judeo ta éya a gébwat ta Asia, éy mineta de ti Pablo to Templo. Tulos niligalig de du meadu sa a tolay, a sakay dinale de ti Pablo. 28Dinulawan de du kapareho de a Judeo. “Kamon dén,” kagi de, “aguman moy kame! Siya dén ye tu lélake a medukés,” kagi de, “a mégtoldu du tolay ta iba-iba a banuwan a medukés kan i rilihiyon tam a gébwat ni Moises! Sakay éwan be siya tu galang ta Templo tamae, da pinasdép na be se i tolay a éwan Judeo!” 29Kinagi de i éya, da neta de a kaguman ni Pablo ti Toropimo to kédedemét na ta Jerusalem, éy éwan siya Judeo. Akala de éy pinasdép na siya to Templo.

30Nadid, agad méligalig i étanan na banuwan. Dinumulug side ni Pablo a dinale de, sakay nihela de siya to Templo, sakay sineraduan de tu pintuan na. 31Talaga de a bunon ti Pablo, éy nabaheta no kapitan du sundalu a méligalig du Judeo. (Du sundalu éy taga Roma.) 32Ey agad siya naginan dide, a kinumuyog du sundalu na. Ey du Judeo, péketa de du sundalu éy nihintu de tu pégbélbég de ni Pablo. 33Ey tu kapitan éy dinikép na siya, a nipagapus na ta kadena, sakay pinakelagipan na side éng ti ésiya siya, sakay éng anya i kasalanan naa. 34I nisengbita du Judeo éy basta pehéng, a éwan paripareho tu kagi de. Ey tu kapitan, da éwan na mépospusan éng anya i nanyaria, éy inutusan na du sundalu a kébilén de ti Pablo to kwarter. 35Ey kédemét de to agdenan, éy inégkat siya du sundalu a nisangkay dahil ta kahigpit no ligalig du Judeo. 36Da uméunonod side du sundalu, a mepehéng side a tahod, a pinégkagian de side a bunon ti Pablo.

Tu Katuwiran Ni Pablo

37Nadid, to péngiesdép de ni Pablo to kwarter, éy kinagi na to kapitan, a “Eng maari éy te kaginék diko.” Ey kinagi na ta éya ta kagi na Griego. Ey kinagi no kapitan, a “Tukoy mo bale i kagi na Griego? 38Eng kona sa, éy besa a siko tu komander a taga Egipto a nékilaban dikame to esa a taon? Akala ko éy siko tu amo du épat a libu a tulisan to ilang a lugar?” 39Ey “Ewan,” kagi ni Pablo, “Judeoék san a taga Tarso, tu dikél a banuwan ta Silisia. Eng maari, éy mégkagiék pad didi Judeo a éye.” 40Nadid, da pinumayag tu kapitan, éy niontok ni Pablo tu kamét na monda tumahimik side, sakay négkagi siya dide ta kagi na Judeo.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index