Search form

Tu Gimet 21:13

13Pero kinagi ni Pablo dikame, a “Diyanék moy sésawayén! Bakit mégsésangitén kam, a pahinaén moy i isip kua? Ewanék méganteng éng gapusénék de ta Jerusalem. Maski mateék alang-alang ta Panginoon Jesus, éy handaék dén.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index