Search form

Tu Gimet 21:16

16Sakay i séngasénganya ta Sesarea a méniwala, éy kinumuyog dikame. Niange de kame to bile no esa a lélake a ti Manason a taga Sipro. Siya éy nale a méniwala ni Jesus. Ey tinumulos kame sa.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index