Search form

Tu Gimet 21:20

20To pékabati de Santiago a meadu dén a éwan Judeo i nipasakup ni Jesus, éy mésaya side ta Diyos. Sakay kinagi de ni Pablo i éye: “Entan mo, wadeng, éng sénganya dén a libu a Judeo i méniwalaa ni Jesus. Ey mesipag be side a tumupad ta kautusan ni Moises.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index