Search form

Tu Gimet 21:23-24

23-24Kona se i naisipan me, Pablo, a gemtén mo a monda meta du Judeo a kakabulyan san tu nabaheta de a tungkul diko: Te épat se a lélake a kaguman me. Judeo side a méniwala ni Jesus. Ey te pangako side ta Diyos, a gustu de tupadén. Kanya siko, Pablo,” kagi ni Santiago, “éng maari, éy aguman mo side a tupadén de tu pangako de ta Templo, a monda ipagupet side. Eng siko i bahala a magasta dide, éy meta du Judeo a sésundin mo bale pabi i kautusan ni Moises. 25Ey nadid,” kagi ni Santiago, “tungkul man dén du éwan Judeo a méniwala, éy éwan me side pilitén a sumunud ta ugali tam a Judeo; éngˈwan nanulat kame dén dide to éya, a basta diyan side méngan ta buhay no niatang, sakay diyan side méngibébi éy ta méngilélake, sakay diyan side méngan ta dige éy ta pilas a medige.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index