Search form

Tu Gimet 21:26

26Nadid, pékabati ni Pablo ta éya, éy pinumayag. Ey to kagagabian na éya, éy kinuyog na du épat a lélake, a inumange side to Templo a monda tupadén de tu ugali du Judeo a te pangako ta Diyos. Sakay kinagi ni Pablo du padi sa i pedsa na péngtupad de to pangako de, a itugén de ta Templo i pégatang de ta Diyos.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index