Search form

Tu Gimet 21:8

8Ey to gagabi dén éy néglakad kame man dén. Ey kédemét me ta Sesarea, éy tinumulos kame to bile ni Pelip. Siya tu esa du pitu a lélake a pinili de to araw ta Jerusalem. I tungkulin na nadid éy mégpahayag siya ta kagi na Diyos.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index