Search form

Tu Gimet 22

1“A tétotop ko a kabébayan ko,” kagi na, “baten moy i katuwiran ko a éye dikam.” 2Nadid, du Judeo, pékabati de a mégkagi ti Pablo dide ta sarili de a kagi, éy lalo side a tinumahimik. 3“Saken,” kagi ni Pablo, “éy Judeoék. Nienakék ta Tarso, pero dinumikélék ta éye ta Jerusalem, a ti Padi Gameliel tu maistu ko. Kanya inadal ko ta mahusay i étanan a kautusan depu tam. Mesipagék be a sumunud ta Diyos a kona dikam. 4Ey anya tu ginimet ko du tolay a naniwala ni Jesus to éya, éy linoko ko side ta mahigpit, a gustu ko side a ipabuno. Dinikép ko side a nipihesu. Pati lélake éy ta bébe. 5Maski tu mataas a padi, sakay du tagapamahala moy, éy side i sistigu ko a éwanék mégbuli-buli; da side i nangatéda diyakén ta sulat a te kapangayarianék a magdikép du tolay ta Damasko a méniwala ta éya a ugali. Sakay inumangeék be ta Damasko, a monda dekpén ko sa diden ya a tolay, a talaga ko side a kébilén ta Jerusalem a ipaparusa ko side.

6“Ey anya i nanyaria diyakén? To kéadene ko ta Damasko, a tanghali dén tu bilag, éy bigla a sinumiklab ta palebut kua i demlag a gébwat ta langet. 7Tulos nalugmukék to luta, sakay nabati ko i boses a kinagi na diyakén, a ‘Saulo, bakit lélabananék mo?’ 8Ey kinagi ko, éy ‘Ti ésiya ka, Amo?’ Ey kinagi no boses, a ‘Ti Jesusék a taga Nasaret. Sakén i lélabanan mua,’ kagi na. 9Ey du kakaguman ko, éy neta de tu siklab, pero éwan de nabati tu boses a négkagi diyakén. 10Ey saken éy kinagi ko, a ‘Magenyaék, Panginoon?’ Ey kinagi diyakén no Panginoon, a ‘Umégkat ka dén, a somdép ka dén ta Damasko, a te mégkagi diko ta éya ta gustu na Diyos a gemtén mo.’ 11Ey nadid, kéégkat ko, éy buhékék dén dahil to siklab. Ey du kaguman ko éy kinabitanék de a niangeék de dén ta Damasko.

12“Ta éya,” kagi ni Pablo, “éy te lélake a mékidiyos, a ti Ananias i ngahen naa. Tétupadén na i utus na rilihiyon tam, sakay iyégalang siya du étanan a Judeo ta Damasko. 13Siya éy inumange diyakén, sakay kinagi na, a ‘Wadeng, Saulo, maghusay ka dén tu mata,’ Ey sakén, kélamang ko diya éy naketaék dén. 14Ey kinagi ni Ananias diyakén, a ‘Saulo, i Diyos a péniwalaan depu tam, éy siko ngani dén i pinili naa, da gustu na mapospusan mo i plano na, sakay ipeta na diko tu anak na a banal. Sakay nabati mo dén tu boses na. 15Siko i magpatunaya diya ta étanan a mineta mo sakay ta minabati mo tungkul ni Jesus. 16Kanya nadid,’ kagi ni Ananias diyakén, ‘éy diyan ka magalanganin a sumunud diya. Ipabinyag ka nadid, Saulo, a monda maibut dén diko du kasalanan mo, a dulawan mo tu ngahen na.’

17“Nadid,” kagi ni Pablo, “éy nagsoliék ta Jerusalem. Ey to pénalangin ko ta Templo a ina, éy naketaék ta himala. 18Neta ko i Panginoon a négkagi diyakén, a ‘Nay, Saulo, ginanan mo dén i Jerusalemae, da di Judeo a éye éy éwan de tanggapén i pégpatunay mua tungkul diyakén.’ 19Ey kinagi ko ta Panginoon, a ‘Maniwala wade side Panginoon, da tukoy de a inumangeék du étanan a kapilya, a pinarusaan ko du étanan a méniwala diko. 20Sakay tukoy de be, Panginoon,’ kagi ko, ‘a to nipamunu de ni Esteban, éy sinulsulan ko side, sakay binantayan ko be tu badu du namuno diya.’ 21Pero ‘Ewan,’ kagi na ‘Panginoon diyakén; ikad mo dén, da paangen ta ka ta adeyo a banuwan, a monda ipahayagék mo du iba a tolay a éwan Judeo.’”

22Nadid, ta éya a kinagi ni Pablo, éy binati siya du Judeo. Pero nadid, da kinagi na man dén a mégpahayag siya du éwan Judeo, éy nagpehéng man dén side: “Bunon moy dén!” kagi de. “Dapat mate siya!” 23Négkélanget side sakay nisalu de tu badu de, sakay nisapwah de be i alikabuk, da méiyamut side a tahod. 24Ey tu kapitan, éy pinasdép na ti Pablo to kwarter, sakay inutusan na du sundalu na a balbalén de siya, monda ipagtapat na dide éng anya i kasalanan na, éng bakit mégingél du Judeo diya. 25Ey nadid, to pénggapus de dén ni Pablo, éy kinagi na to sarhento ta éya, a “Ewan beman labag ta batas i mangbalbal ta taga Roma a tolay, éng éwan mo pa bistaan?” 26Pékabati no sarhento ta éya, éy inange na kinagi to kapitan, a “Magenya ka? Taga Roma bale i lélake a éya!” 27Kanya tu kapitan éy inange na nipakelagip ni Pablo éng taga Roma siya a talaga. Ey “O,” kagi ni Pablo. 28Ey kinagi no kapitan, a “Dikél i ginasta ko a kuhata,” kagi na, “baguék sinakup na Roma.” “Pero sakén,” kagi ni Pablo, “éy taga Romaék sapul to kéanak ko.” 29Nadid, du sundalu a talaga a mamalbal ni Pablo, pékabati de ta éya, éy agad side inumadeyo diya. Pati tu kapitan éy méganteng be, da siya i nagpagapusa diya, éy taga Roma bale siya.

Ti Pablo To Harap Du Mataas a Padi

30To kagagabian na éya, éy gustu no kapitan a mapospusan éng bakit iabla du Judeo ti Pablo. Kanya pinauwet na du mataas a padi, sakay du tagapamahala a Judeo. Sakay linégsiwan na ti Pablo, sakay niharap na siya dide.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index