Search form

Tu Gimet 22:10

10Ey saken éy kinagi ko, a ‘Magenyaék, Panginoon?’ Ey kinagi diyakén no Panginoon, a ‘Umégkat ka dén, a somdép ka dén ta Damasko, a te mégkagi diko ta éya ta gustu na Diyos a gemtén mo.’

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index