Search form

Tu Gimet 22:12

12“Ta éya,” kagi ni Pablo, “éy te lélake a mékidiyos, a ti Ananias i ngahen naa. Tétupadén na i utus na rilihiyon tam, sakay iyégalang siya du étanan a Judeo ta Damasko.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index