Search form

Tu Gimet 23

1Ey ti Pablo éy minalas na du tagapamahala sakay kinagi na dide, a “Kabébayan ko, tukoy ko a éwanék tu kasalanan ta Diyos, sapul to kéanak ko.” 2Nadid, to pégkagi ni Pablo ta éya, éy tu mataas a padi, éy inutusan na du te taknég ta giled ni Pablo a sapukén de i labi naa. 3Ey ti Pablo éy kinagi na to mataas a padi, a “Sakupén ka maka na Diyos, siko a mégwari-wari a mahusay ka! Kagi mo a te kasalananék, pero siko i te kasalanana, da pinasapukék mo!” 4Nadid, kinagi du te taknég to adene ni Pablo, a “Pintasan mo bale i mataas a padi?” 5“O bale,” kagi ni Pablo, “éng tukoy ko a siya bale i mataas a padi, éy éwan ko pinégkagian, da utus na kasulatan na Diyos a diyan tam pintasan du pinuno tam.”

6Nadid, neta ni Pablo a te Saduseyo ta éya, sakay Pariseyo be. Kanya kinagi na dide a étanan, “A tétotop ko, sakén éy Pariseyoék sapul to kéanak ko. Kanya bistaanék nadid ta éye éy dahil to pag-asa ko a mabuhay i tolay a huway.” 7Nadid, to pégkagi na ta éya, éy négpasuway ta mahigpit du Pariseyo sa sakay du Saduseyo. 8Dahilan du Saduseyo éy éwan side méniwala a mabuhay i tolay a huway, sakay éwan be side méniwala a te espiritu. Pero du Pariseyo éy méniwala side ta éya. 9Lalo side a nagpehéng, a hanggan tinumaknég i sénganya a Pariseyo a maistu, a kinagi de, a “Ewan kame tu meeta a kasalanan na éye a lélake. Anya wade éng te espiritu a négkagi diya?” 10Kanya lalo a négingél du Saduseyo, a tulos néglébug side. Ey tu kapitan du sundalu, éy méganteng siya a pasakitan de ti Pablo. Kanya inutusan na du sundalu na a angen de agawén ti Pablo, a kébilén de ta kwarter.

11To éya a kélép, éy inumadene i Panginoon ni Pablo, a kinagi na diya, a “Diyan ka méganteng, Pablo. Eng kodya i péngipahayag mua diyakén ta Jerusalemae, éy kona be sa i péngipahayag mua diyakén ta Roma.”

Tu Gayak De a Bunon Ti Pablo

12Nadid, to kagagabian na éya, éy pinéguhunan dén du Judeo a bunon ti Pablo. Nanumpa side a éwan side méngan éy ta uminum hanggan éwan de mabuno ti Pablo. 13I nangakua ta éya a sumpa éy mahigit pa ta épat a pulu a Judeo. 14To pénumpa de, éy inumange side du mataas a padi, sakay kinagi de dide, a “Nipangako me a éwan kame méngan éy ta uminum hanggan éwan me pa mabuno ti Pablo. 15Kanya sikam,” kagi de, “éy ikagi moy pad to kapitan a paangen na se dikam ti Pablo, a monda siyasatén moy siya. Ey sikame éy sanébén me siya, a bunon me siya bagu se siya dumemét.”

16Nadid, tu anéng ni Pablo, éy nabaheta na tu plano de. Kanya inumange siya to kwarter a nikagi na ni Pablo. 17Ey kinagi ni Pablo to sarhento ta éya, a “Iange mo i ulito a éye to kapitan, da te kagin siya diya.” 18Ey tu sarhento éy niange na tu anéng ni Pablo to kapitan, a kinagi na diya, a “Gustu ni Pablo a iange ko se diko i ulitoae, da te kagin kan siya diko.” 19Ey tu kapitan éy kinabitan na tu ulito, a pinadigdig, sakay nipakelagip na diya éng anya i kagi naa. 20“Du Judeo,” kagi na, “éy négkasundu dén side a mékiohon side diko a paangen mo kan tamay ko a Pablo ta miting de ta gabiya, a monda siyasatén de siya. 21Pero diyan ka méniwala dide, Kapitan. Te épat a pulu a mangsanéb diya to dilan. Nanumpa kan side a éwan side méngan éy ta uminum hanggan éwan de siya mabuno. Ey nadid éy nakahanda dén side. Méguhay san side, éng méniwala ka dide.” 22Nadid, pékabati no kapitan ta éya, éy pinéglakad na tu ulito, a kinagi na, a “Diyan mo kagin ta maski ti ésiya a kinagi mo ya diyakén.”

Pinaange De Ti Pablo To Gubernador

23Nadid, dinulawan no kapitan tu sarhento na a éduwa, a kinagi na dide, a “Ihanda moy i éduwa a datos a sundalu, a kaguman be i pitu a pulu a kabayo, sakay éduwa be a datos a sundalu a te gayang. Da péglakadén ta kam nadid a kélép a alas nuwebe ta Sesarea. 24Maghanda kam be ta kabayo a sakayan ni Pablo, da gustu ko a itugén moy siya ni gubernador. Ey alagaan moy siya ta mahusay.” 25Nadid, nisulat no kapitan to gubernador; éy saye i nisulat naa:

26“Mahal ko a Gubernador Pelik: Kumusta ka? Gébwat ye ni Kapitan Klaudio Lisias. 27I lélake a éye a itugén ko sina diko éy ti Pablo. Inagaw ko siya du Judeo, da inikép de siya, a talaga de siya a bunon. Ey taga Roma siya. 28Niharap ko siya du mataas a Judeo, a monda mapospusan ko éng anya i kasalanan na, éng anya i iabla dia diya. 29Ey neta ko a éwan bale siya tu kasalanan a pamunuan diya, o péngipihesuan diya. Engˈwan, tu abla de diya éy tungkul san to rilihiyon de. 30Ey to pékabaheta ko a bunon siya du Judeo, éy naisip ko éy petugén ko siya diko. Sakay du Judeo a nagabla diya, éy pinégkagian ko side a umange side mégkagi diko ta dimanda dia. Ewan dén.”

31Nadid, du sundalu éy tinupad de tu utus no kapitan de, a nitugén de ti Pablo ta Antipatrida ta éya a kélép. 32Sakay to gagabi, éy nagsoli side. Ey du sundalu a te kabayo éy nagtulos side ta Sesarea. 33Ey kédemét de, éy nitugén de ti Pablo to gubernador, sakay niatéd de be diya tu sulat no kapitan. 34Ey tu gubernador éy binasa na tu sulat, sakay nipakelagip na ni Pablo éng taga ahe siya. Ey pékabati na a taga Silisia ti Pablo, 35éy kinagi na, a “Mégbatiék ta katuwiran mo kédemét se du néngidimanda diko.” Sakay niutus na du sundalu a bantayan de ti Pablo to bile ni Herod.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index