Search form

Tu Gimet 23:6

6Nadid, neta ni Pablo a te Saduseyo ta éya, sakay Pariseyo be. Kanya kinagi na dide a étanan, “A tétotop ko, sakén éy Pariseyoék sapul to kéanak ko. Kanya bistaanék nadid ta éye éy dahil to pag-asa ko a mabuhay i tolay a huway.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index