Search form

Tu Gimet 23:9

9Lalo side a nagpehéng, a hanggan tinumaknég i sénganya a Pariseyo a maistu, a kinagi de, a “Ewan kame tu meeta a kasalanan na éye a lélake. Anya wade éng te espiritu a négkagi diya?”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index