Search form

Tu Gimet 24

Tu Péngiabla De Ni Pablo

1Nadid, kélipas na lima a aldew, éy dinumemét ti Ananias a mataas a padi, a kaguman na du matétanda a Judeo, sakay tu abugadu de a ti Tertulo. Nagharap side to gubernador, a kinagi de diya tu abla de ni Pablo. 2Ey pénguwet de ni Pablo, éy niabla siya no abugadu. “Gubernador,” kagi na, “mahusay ka a amo me, da nale a mapayapa nadid i banuwan mia. Siko éy hinusay mo be dén i meadu a problema me. 3Kanya mégpasalamat kame diko. 4Ey nadid, Gubernador, magpasensiya ka pad ta kagi mia diko. Monda éwan ka masiyadu a maabala, éy baten mo kame ta sandali san. 5Dahilan,” kagi no abugadu, “éy medukés i lélake a éye. Maski ta ahe i angayan na, éy ligaligén na du Judeo. Sakay amo be siya du tolay a méniwala to lélake a taga Nasaret. 6Higit pa ta éya, éy éwan siya tu galang to Templo me; éy dinikép me siya ta éya. Talaga me siya a bistaan ayun ta sarili me a ugali. 7Pero ti Kapitan Lisias, éy sinaway na kame,” kagi no abugadu, “sakay nipadale na kame du sundalu na, a inalap na dikame ti Pablo. 8Sakay inutusan kame be no kapitan a umange kame se diko. Ey nadid, Gubernador, éng siyasatén mo nadid ti Pablo, éy meta mo a katutuhanan i kagi kua diko.” 9Pati du Judeo ta éya, éy kinagi de a tutuhanan tu kinagi no abugadu.

Tu Katuwiran Ni Pablo

10Nadid, tu gubernador éy pinakultaden na ti Pablo a mégkagi to katuwiran na. Ey kinagi ni Pablo, a “Tukoy ko, Gubernador, a nale a panahun a siko i huwes na Judeo. Kanya mésayaék da siko i pégkagian kua ta katuwiran ko. 11Da sakén éy labindalawaék pabi a aldew sapul to kédemét ko ta Jerusalem. Kanyaék sa inumange, éy gustu ko san a sumambaék ta Diyos ta éya. 12Ey anya,” kagi ni Pablo, “di Judeo a éye, éy dinemtanék de beman a léligaligén ko du tolay ta éya? Ewan! Ewanék be nékipagsuway du Judeo ta éya, maski ta Templo, maski ta kapilya de ta éya. Kanya éwanék tu kasalanan. 13Diden ye a Judeo éy éwan side maari a magpatunay diko ta péngpehay dia diyakén. 14Basta i aminén ko sana éy méniwalaék ta ugali a gébwat ni Jesus, a kagi de a medukés. Saya i pégsamba kua ta Diyos. Sakay méniwalaék be ta kasulatan ni Moises, sakay tu nisulat du purupeta to araw. 15Sakay umasaék san ta Diyos a kapareho diden ye a Judeo, a pabuhayén na a huway i étanan a tolay ta mundua. Maski du mahusay éy ta medukés. 16Kanya, Gubernador,” kagi ni Pablo, “éy pumépiliték a mégimet ta mahusay, monda éwanék tu kasalanan ta Diyos éy ta tolay be.

17“Nadid, Gubernador, kélipas na sénganya a taon, éy nagsoliék ta Jerusalem, a monda itugén ko tu ambag me a kuhata du Judeo a te hirap, sakay méngatédék ta Diyos. 18Ey nadid,” kagi ni Pablo, “to édse ko ta Templo, éy minetaék du Judeo a taga Asia, a tulosék de a dinikép. Pero éwanék tu kasalanan, da éwan tu ligalig ta éya diyakén. 19Diden ya a taga Asia a nanikép diyakén, éy bakit éwan se side nadid? Eng méngidimanda side diyakén, Gubernador, éy ahe side? 20Ey nadid, da éwan se side, éy maski diden ye a Judeo, éy gustu ko ipagtapat de maka diko éng anya i kasalanan kua a mineta de to péngsiyasat de diyakén to nipagmiting de. 21Basta i kasalanan kua siguru éy tu kinagi ko dide. Da kinagi ko dide a kanyaék de bistaan éy dahil to pag-asa ko a mabuhay i tolay a huway.” 22Nadid, pékabati ni Gubernador Pelik to katuwiran ni Pablo, éy kinagi na du Judeo, a “Ewan ko itulos nadid i bista ni Pablo. Engˈwan uhayén ko pa ti Kapitan Lisias.” Da tu gubernador, éy tukoy na dén i ugalia du méniwala ni Jesus, a mebait side. Kanya éwan siya naniwala to abla du Judeo. 23Sakay inutusan na tu sarhento. “Siko i bahala ni Pablo,” kagi na, “pero diyan mo siya higpitan, sakay pakultaden mo du kadimoy na a méngatéd diya ta kailangan na.”

24Nadid, kélipas na sénganya a aldew, éy dinumemét ti Gubernador Pelik, a kaguman na tu asawa na. Tu asawa na éy Judeo, a i ngahen naa éy ti Drusila. Ey nipauwet de ti Pablo, monda mabati de tu kagi na tungkul to péniwala na ni Cristo Jesus. 25Pero to pégkagi ni Pablo tungkul ta mahusay a ugali, sakay ta pégipos ta bégi na tolay, sakay ta péghukum na Diyos a dumemét, éy inumanteng ti Pelik. Kanya pinasoli na ti Pablo to kwarter. “Ikad mo dén,” kagi na. “Ipauwet ta ka ta esa a aldew.” 26I isipa ni Pelik, éy makay atdinan siya ni Pablo ta kuhata, a monda légsiwan na siya. Kanya medalas na siya a nipauwet, a mékiohon diya. 27Nadid, kélipas na éduwa a taon, éy te iba a gubernador a linewasan na ti Pelik, a ti Porsio Pesto i ngahen naa. Ey ti Pelik, da ménuyu siya du Judeo, éy pinabayan na ti Pablo to pégpihesuan.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index