Search form

Tu Gimet 24:24

24Nadid, kélipas na sénganya a aldew, éy dinumemét ti Gubernador Pelik, a kaguman na tu asawa na. Tu asawa na éy Judeo, a i ngahen naa éy ti Drusila. Ey nipauwet de ti Pablo, monda mabati de tu kagi na tungkul to péniwala na ni Cristo Jesus.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index