Search form

Tu Gimet 24:25

25Pero to pégkagi ni Pablo tungkul ta mahusay a ugali, sakay ta pégipos ta bégi na tolay, sakay ta péghukum na Diyos a dumemét, éy inumanteng ti Pelik. Kanya pinasoli na ti Pablo to kwarter. “Ikad mo dén,” kagi na. “Ipauwet ta ka ta esa a aldew.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index