Search form

Tu Gimet 24:27

27Nadid, kélipas na éduwa a taon, éy te iba a gubernador a linewasan na ti Pelik, a ti Porsio Pesto i ngahen naa. Ey ti Pelik, da ménuyu siya du Judeo, éy pinabayan na ti Pablo to pégpihesuan.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index